Coaching – du behöver inte vara ensam

Många har idag en utsatt position med höga förväntningar från flera olika parter. Ofta känner sig chefer och medarbetare ensamma med komplexa och svåra frågor som inte alltid lämpar sig att hantera i den egna arbetsgruppen eller med någon i den egna organisationen. 

Ordet coach kommer från ungerskans kocsi och betyder vagn eller droska som tar människor från en plats till en annan. Symboliskt blir då coachen den som bistår individ eller grupp att ta sig från nuvarande situation till ett uttalat mål i framtiden. Här kan coachen spela en avgörande roll för att göra klienten framgångsrik och utvecklas samt öka förmågan att hantera förändringar och skapa ny mening.

Det är klienten som väljer vad samtalet ska handla om. Tydliga mål är av vikt om man vill nå förändring. Coachen hjälper till att sätta konkreta mål och hitta bästa vägar att nå dessa.

Coachen lyssnar, ställer frågor och ger feedback för att hjälpa klienten hitta vad som är viktigt. Här kan klienten behöva utmanas i att tänka annorlunda eller att agera på annat sätt än man gjort innan. Att bli coachad är en både aktiv och ibland krävande förändringsprocess och klienten behöver vara beredd att utforska och utmana sig själv.

Det finns en uppsjö av olika coacher. Allt från hälsocoach, stresscoach, föräldracoach, karriärcoach, starta eget coach, chefscoach, affärscoach… Utöver detta skiljer vi på coaching, mentorskap, terapi, handledning och rådgivning.
Gemensamt för alla är samtalet. Människans viktigaste redskap för kommunikation, delaktighet och utveckling. Skillnaden mellan professionerna är hur samtalet hanteras, syftet, förhållningssättet och vilken kompetens man för med sig in i samtalet.

Rätt coach?
Coaching är personligt. Hur vet du om coachen du anlitar kommer att kännas rätt? 
Consentio Ledarskap erbjuder ett gratis uppstartssamtal där du och coachen träffas och känner om vi matchar.
Vid detta möte har vi fokus på din anledning att söka en coach, vi pratar om hur vi ska förhålla oss till varandra och hur vi kan lägga upp arbetet. Det är inte ett coaching samtal.
Upplever du vårt möte som positivt så startar vi coachingen. Om du inte gör det så kan vi hjälpa till att matcha dig med en annan coach eller så söker du själv vidare. Det är du som avgör. 


Consentio Ledarskap erbjuder coaching, mentorskap, handledning och rådgivning.

I samtalet med kunden hittar vi gemensamt vad ni behöver.

Våra coacher är diplomerade enligt ICF standard och har mångårig erfarenhet.

Våra mentorer har lång chefserfarenhet inom olika branscher.

Våra handledare har bred och lång erfarenhet av utbildning och utveckling.

Våra rådgivare är öppna och in lyssnande för klientens behov. 

Läs mer om skillnaderna mellan coach, mentor, handledare, rådgivare mfl nedan.

Coachen

En coach är framtidsorienterad och fokuserar på att förändra klientens beteende och tankesätt. En coach kommer inte med färdiga lösningar utan samverkar med klienten för att komma fram till dessa. Det är klientens egenansvar utifrån sina tillgängliga resurser, med stöd av coachen, som hittar lösningarna. En coach behöver därför inte vara expert inom klientens område.
Coachen hjälper klienten att öka kunskapen och medvetenheten för att utvecklas och agera annorlunda. Man vill lyfta fram och utveckla det starka, friska och positiva.

Mentorn
Mentorn är någon som kan yrket och/eller branschen. Ofta är det en mer erfaren person som agerar förebild. Mentorn kan ge råd, vägleda och agera bollplank utifrån sina egna erfarenheter.

Terapi
Terapi är en icke-medicinisk behandling som används inom sjukvården för både psykiska och kroppsliga problem. Syftet är att bearbeta ett specifikt problem eller hjälpa patienten att må bättre. Det finns flera olika former av terapi. Utövare är legitimerade psykologer eller psykoterapeuter.

Handledaren
Handledaren ska stötta och underlätta lärandet utifrån en pedagogisk grundsyn. Handledaren följer en modell som förväntas ge ett visst resultat. Beroende på sammanhanget så skiljer sig modellen åt i både innehåll, omfattning och genomförande.
Handledning rör inte privata eller personliga förhållanden utan fokuserar på uppdrags- eller yrkesmässiga förhållanden.

Konsulten 
En konsult är en rådgivare som är specialist inom ett visst område och anlitas för att ge råd, idéer och förslag utifrån sin kompetens.