Lagutveckling - Från grupp till högpresterande team

”När en grupp blir ett team händer något enastående. Arbetet känns inte som en börda – det blir roligt. Tiden rinner iväg, arbetet går som en dans och människor hjälper varandra att bli klara före deadline och att uppnå målen. Medlemmarna i högpresterande team känner sig involverade, engagerade och uppskattade.”

Så skriver Ph.D Susan A. Wheelan i sin bok Att skapa effektiva team. Hennes teorier utgör den vetenskapliga grunden i vårt arbete med att utveckla grupper på olika nivåer i organisationer.

Att skapa högpresterande team - En av våra kärnkompetenser

Under mer än 20 har vi på Consentio Ledarskap utvecklat arbetsgrupper och ledningsteam i många olika organisationer. var och en med sina utmaningar och sina behov. Vi vågar påstå att lagutveckla grupper mot högpresterande team är en kärnkompetens hos oss. 

Viktigt för oss när vi genomför en lagutveckling

Huvudsyftet med en lagutveckling är att skapa en effektiv grupp med goda arbetsrelationer. Allt som genomförs ska vara tydligt överförbart och användbart i den dagliga verksamheten. Gruppen ska få tillgång till effektiva verktyg för att hantera samarbete och relationer. Utifrån denna gemensamma plattform arbetar vi sedan vidare med verksamhetsnära frågor, till exempel uppdrag, mål, handlingsplaner, arbetssätt och rutiner.

ArbetsgångExempel på uppdrag

Företagsledningen

En företagsledning inom industrin har sedan år 2001 regelbundet anlitat oss för att utveckla och upprätthålla effektiviteten i gruppen. Genom åren har utmaningarna varit många och svåra. Trots att det idag inte finns någon kvar från den ursprungliga gruppen har man lyckats föra tankar och arbetssätt kring högpresterande team vidare till de nya medlemmarna och de nya cheferna.

Företaget och Consentio Ledarskap har idag god kännedom om varandra samt en stor vana vid arbetssättet, vilket gör att vi snabbt når hög kvalitet i diskussionerna. Gruppen har genom åren kunnat enas kring många svåra frågor; stora investeringar, omfattande förändringar och besparingsprogram. När marknaden dog i samband med Lehman Brothers-kraschen i september 2008 tog sig företaget igenom de efterföljande krisåren på ett mycket förtroendeingivande sätt och utan panik, vilket sannolikt hade varit mycket svårare om inte ledningen varit ett högpresterande team.