Kartläggningar

Psykosocial arbetsmiljö

Consentio Ledarskap har mångårig erfarenhet av utredningar kring den psykosociala arbetsmiljön. Tillvägagångssättet kan variera beroende på problemställningen men vanligtvis genomför vi arbetet enligt följande sexstegsmodell:

    Uppdragsdialog (oftast med överordnad chef eftersom chefen själv ibland kan vara en del av problemet).

    WorkSpirit Medarbetarenkät® till samtliga berörda. Även andra mätverktyg kan komma ifråga.

    Intervjuer med samtliga berörda.

    Analysarbete och rapportskrivning.

    Presentation av rapporten med förslag på åtgärdsplan för uppdragsgivaren.

    Presentation av utvalda delar för berörd grupp.

Second opinion vid rekryteringar

Våra handledares långa erfarenhet av ledarskapsrelaterade frågor samt en hög kompetens i frågeteknik gör dem synnerligen lämpliga att vara en aktiv part i en extern eller intern rekryteringsprocess.

Chefsproblem?

Vi har ett flertal effektiva mätverktyg inom ramen för WorkSpirit®-konceptet som tillsammans med intervjuer ger en rättvisande och bra bild av chefens kompetens att lösa sin uppgift. Uppdragsgivaren är chefens chef. Inte sällan visar det sig att problemen också ligger inom andra områden än inom ledarskapet. Våra analyser ger en bra bild av helheten.