Medarbetarundersökning

 

Med WorkSpirit® medarbetarenkät får ledningen en tydligare bild av hur medarbetarna uppfattar arbetssituationen, i vilken grad de känner sig uppskattade och behövda, deras tilltro till organisation, styrsystem, ledarskap med mera.

Resultatet från enkäten fungerar alltså som ett redskap för utveckling av medarbetare och verksamhet. WorkSpirit® är tänkt att vara årligen återkommande för att möjliggöra jämförelser från år till år.
Medarbetarenkäten ska ses som ett komplement till medarbetarsamtalen.

WorkSpirit® Medarbetarenkät mäter arbetstillfredsställelsen inom:

  • yttre faktorer (hygienfaktorer) arbetsförhållanden och organisatoriskt förtroende
  • inre faktorer (motivationsfaktorer) arbetsmotivation