Högre vinst med inkluderande mångfald

Mångfald berikar. Vi har alla olikheter, vår bakgrund, vår erfarenhet, personlighet, motivation, dessa olikheter gör oss och våra arbetsplatser unika. Affärslivet är extremt snabbfotat och rörligt. De företag och organisationer som antar mångfaldsutmaningen, som främjar mångfalden, är medvetna om och inkluderar olikheter kan bli framgångsrika.

Forskning visar att de organisationer och företag som bejakar mångfald är mer kreativa, finner bättre lösningar sannolikt får en högre vinst på flera plan än företag där alla är mer eller mindre lika.

Arbetar du och ditt företag aktivt med mångfald? Är ni inkluderande? Får alla komma tals, fungera optimalt och känna att de bidrar. Känna sig inkluderade och trygga? Fungerar era tankar och visioner i praktiken? Är ni medvetna om era filter – vilka glasögon ni ser omvärlden med? Det gäller att veta hur man gör för att dra fördelar och nytta av alla.

Arbetet med mångfald och inkludering kan och bör ha flera olika perspektiv;

Organisationen 

  • Hur är fördelning och bakgrund avseende bemanning, medarbetare och chefer?
  • Finns det en inkluderande kultur?
  • Stödjer processer och rutiner mångfald?
  • Hur ser kommunikationen ut?

Mellan människor

  • Hur är vårt beteende och bemötande? 
  • Förekommer härskartekniker och/eller mikro-ojämlikhet?

Individen

  • Är jag medveten om mina egna ”glasögon” d.v.s. min perception – hur jag ser på världen?
  • Vilka attityder och föreställningar har jag?
  • Är jag omedvetet partisk och exkluderande?